DIAPORAMA 2013

                                                  XXXIV POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAPORAMĄ
XXXIV  POMERANIAN MEETINGS with DIAPORAMA
8 – 10 listopada 2013 r. – Szczecin (Polska)

Pomorskie Spotkania z Diaporamą są konkursem organizowanym wg zasad i  pod patronatem FIAP nr 2013/233  (Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej) oraz Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej nr 90/2013.

 STRONA ORGANIZATORA

REGULAMIN

Pomorskie Spotkania z Diaporamą są konkursem organizowanym wg zasad i  pod patronatem FIAP nr 2013/233  (Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej) oraz Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej nr 90/2013.

TEMATYKA
W konkursie mogą brać udział diaporamy cyfrowe o stylistyce i tematyce dowolnej.

WARUNKI UDZIAŁU

Udział w przeglądzie jest dostępny dla wszystkich autorów stowarzyszonych i nie stowarzyszonych. Każdy autor może przedstawić do 3 prac pod warunkiem nadesłania karty zgłoszenia i opłacenia akredytacji w terminie do 8 października 2013 r. oraz spełnieniu warunków technicznych . Koszt akredytacji uczestników wynosi 30 zł. Wpłat prosimy dokonać na nasze konto:  Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie – B. G. K. O/Szczecin  56 1130 1176 0022 2047 7820 0001.

PRAWA I OBOWIĄZKI

 Diaporamy  muszą być oryginalną pracą uczestnika, współautora (ów). W konkursie mogą  brać udział diaporamy nie prezentowane wcześniej w Pomorskich Spotkaniach lub ich zmienione wersje.  Prezentowane diaporamy  mają być wolne od wszelkich praw autorskich . W przypadku sporu lub postępowania sądowego z tytułu posiadania jakichkolwiek praw do diaporamy lub jej części przez inne podmioty organizatorzy w żadnym wypadku nie ponoszą za to odpowiedzialności . Nadesłanie  karty zgłoszenia oznacza, że ​​uczestnik uzyskał wszelkie niezbędne licencje i zezwolenia na używanie jakichkolwiek materiałów autorskich zawartych w swojej diaporamie. Jeżeli Autor nie podał inaczej, pokazy prac prezentowanych w konkursie mogą być  przedstawione, w ramach promocji naszej sztuki, podczas  planowanych projekcji, z wyjątkiem pokazów komercyjnych.  Ponadto, organizatorzy zobowiązują się  do nie publikowania otrzymanych na konkurs  diaporam w Internecie bez wyraźnej zgody autora. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zaginięcie, ograbienie lub uszkodzenie podczas przesyłki. Ze względów ekonomicznych CD nie zostaną zwrócone.

Udział w imprezie oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

WYMOGI TECHNICZNE

Diaporamy zgłoszone do prezentacji muszą odpowiadać wymogom określonym przez regulamin projekcji FIAP (dokument nr 2003/301 i 2003/301-AV-E).
– Limit czasu przeznaczony na prezentację prac 1 diaporamy nie może przekroczyć 12 minut.- Ilość obrazów (przeźroczy) w jednej diaporamie – dowolna. Diaporamy cyfrowe zapisane na płycie CD lub DVD – rozdzielczość zdjęć  1024×768 pixeli, dźwięk w formacie  MP3 (zalecany) lub WAVE,  plik startowy samouruchamiający się, w trybie pełnoekranowym, w formacie EXE ( przygotowany w programach, np: PicturesTo Exe, ProShow Gold, Wings Platinum, MObjects, Lanterna Magica, itp.) – gotowe do przeniesienia na dysk twardy PC.  Płyta CD z opisem -  tytuł diaporamy, imię i nazwisko autora, , czas trwania, użyty program, e-mail i telefon autora) powinna zawierać – katalog z plikami o nazwach – diaporama (tytuł.exe),  zdjęcie autora w rozdzielczości 600×800 pixeli, krótka notka biograficzna,  afisz dotyczący diaporamy w rozdzielczości 1500×1100 pixeli, karta zgłoszenia.

NAGRODY

        -     medale  FIAP (złoty, srebrny, brązowy)
        -     tytuł honorowy „BEST AUTHOR SALON FIAP”
        -     medale Fotoklubu RP (złoty, srebrny i brązowy)
        -     medale Fotoklubu „Zamek”
        -     wyróżnienia honorowe FIAP “Light Blue Ribbons”
        -     nagrody i wyróżnienia specjalne
        -     uczestnicy konkursu otrzymają katalog oraz dyplom uczestnictwa.

JURY I OCENA

Oceny prac i podziału nagród dokona, powołane przez organizatora, Jury złożone z przedstawicieli związków twórczych, stowarzyszeń fotograficznych i doświadczonych autorów w składzie:  Dorota  Kycia  (EFIAP, AFRP)– Józefosław,  , Timm Stűtz (EFIAP) – Drezno (Niemcy), Zbigniew Stawny (AFRP, IFK) – Szczecin.
W przypadku nadesłania  więcej niż  60 diaporam odbędzie się przegląd preselekcyjny z udziałem Jury, które dokona kwalifikacji prac do finałowej projekcji konkursowej.
Jury oceniając walory twórcze poszczególnych  diaporam, weźmie pod uwagę zaprezentowane podczas projekcji walory techniczne i estetyczne warstw obrazowej i dźwiękowej (montaż i realizacja).Jury ma prawo do dokonania innego podziału nagród. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Komisarz może wyłączyć spod obrad Jury prace nie spełniające warunków  określonych regulaminem.

INFORMACJE DODATKOWE

Organizatorzy zapewniają sprzęt projekcyjny i nagłaśniający:, tj.- komputer PC (system Windows 7) , projektor multimedialny,- nagłośnienie (wzmacniacz stereo).

TERMINY I MIEJSCE IMPREZY

Zgłoszenia, opłaty, nadsyłanie prac      8.10.2013
Sesja preselekcyjna                                  8.11.2013
Projekcje konkursowe i specjalne       8-9.11.2013
Obrady jury                                                 9.11.2013
Pokaz galowy                                          10.11.2013
Wysyłka katalogu i nagród:                    30.12.2013
Miejsce przeglądu                              Kino „ZAMEK”

Sekretariat imprezy  wejście A, pok.110

DANE ADRESOWE  ORGANIZATORA (do korespondencji i nadsyłania prac)
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie-Fotoklub „Zamek”,  70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, tel. 091/433 49 71, www.fotoklub.zamek.szczecin.pl,  e-mail: fotoklubzamek@interia.pl, ara@zamek.szczecin.pl,

fax 091/ 434 79 84

Komisarz Konkursu – Leszek Kurpiewski  (AFRP, hon.zdfp, hon. STF, IFK), tel. 501 148 252