Statut

 

STATUT

STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW JURAJSKI FOTOKLUB CZĘSTOCHOWA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Jurajski Fotoklub Częstochowa w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie , zostaje zawiązane na rzecz rozwoju kultury fotograficznej i popierania działalności twórczej w zakresie sztuk wizualnych.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Częstochowa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków i świadczeniu wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
7. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

8.Celem Stowarzyszenia jest:
– upowszechnianie i tworzenie wartości kultury,
– prowadzenie działań z zakresu edukacji fotograficznej i filmowej
– wymiana informacji oraz dyskusję dyskusje dotyczące spraw artystycznych i technicznych fotografii, a także materiałów fotograficznych i sprzętu
– wzajemna ocena prac przedstawianych przez członków i gości oraz  zestawów przygotowanych na wystawy i konkursy
– informowanie członków o aktualnie odbywających się konkursach,   wystawach i innych imprezach fotograficznych
– organizowanie wspólnych wyjazdów na wystawy fotograficzne do innych miast
– podnoszenie poziomu artystycznego prac członków poprzez udział  w wystawach i plenerach fotograficznych oraz dążenie do nadawania  kolejnym osobom statusu członków rzeczywistych FRP
–  organizowanie cyklicznych, lokalnych przeglądów fotografii o charakterze konkursowym – o wcześniej określonych tematach
– pomoc przy organizowaniu wystaw indywidualnych członków Oddziału
– współpraca przy organizowaniu wystaw z ROK oraz organizacja wystaw ogólnopolskich

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) organizowanie różnorodnych form uczestnictwa w kulturze,
b) szeroką współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwoju fotografii i filmu oraz współpracę zagraniczną,
c)  wspieranie inicjatyw artystycznych i twórców oraz młodych talentów,
d) wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
e) wypowiadanie się w ważnych sprawach w zakresie  technik obrazowania,
f) organizowanie różnych form edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
g) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
h) wspieranie działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie,
i) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej
j) integrowanie i uaktywnianie środowisk lokalnych
k) typowanie i przyznawanie medali, odznak, odznaczeń i nagród  w dziedzinie kultury,
l) prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.
m) organizowanie aukcji i sprzedaż fotografii, usług fotograficznych oraz sprzętu fotograficznego.

10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej, dochodów z niej uzyskanych na realizację celów statutowych.
 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
12. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia,
c) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
18. Uchwalę o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia.

21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
23. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) wykluczenia przez Zarząd:

   • z powodu postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia,
   • z powodu ciągłego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dwóch lat, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

25. Zarząd ma obowiązek przesłać wykluczonemu członkowi ( odpowiednio nie przyjętemu w poczet członków) odpis uchwały wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jak i od uchwały wykluczającej go do Walnego Zgromadzenia, a odwołanie powinno wpłynąć w formie pisemnej do Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

26. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

27.Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawny m bezwzględną większością głosów,
28. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
29. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

30. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
31. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.
32. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
33. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: prezes i sekretarz.
34. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
35. Do kompetencji Walnego Zebrania należą, oraz Członków Zarządu:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie , członków Komisji Rewizyjnej
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenie zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
37. Zarząd składa się z 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, specjalisty ds. szkoleń i skarbnika. Zarząd z pośród swoich członków wybiera osoby funkcyjne.
38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
39. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności oraz budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia oraz zasad korzystania z majątku przez jego członków,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) prowadzenie listy członków Stowarzyszenia.

40. Członkowsko w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Komisji Rewizyjnej;
b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c) śmierci członka Zarządu.

41. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
42. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
43. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie są i nie mogą być członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, czuwanie nad celowością, rzetelnością, gospodarnością oraz legalnością działania Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
f) uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

45. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania, którego dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
46. Zabrania się :

a ) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwani dalej osobami bliskimi
b ) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c ) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d )  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

47. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) dochodów z działalności statutowej,
e) dotacji ze środków publicznych,
f) z innych źródeł zgodnych z przepisami prawa.

48. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
49. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
50. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
51. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

52. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów  (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
53. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
54. Majątek Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji może być przekazany jedynie na realizację celów Stowarzyszenia.
55. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.