„VI Światowy Konkurs Fotograficzny – WIARY i WIERNI TEGO ŚWIATA 2013”

Światowe Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych(Ś SAFiTA)
The World Photographic and Audiovisual Artists Association
zaprasza do udziału w konkursie:
„VI Światowy Konkurs Fotograficzny – WIARY i WIERNI TEGO ŚWIATA 2013”
I. REGULAMIN
1.Temat: „WIARY i WIERNI TEGO ŚWIATA”
2.Terminarz konkursu:
-Nadsyłanie prac do dnia                                                                                                                         30.09.2013r.
-Obrady Jury                                                                                                                                       18-20.10.2013r.
-Wysyłka zawiadomień o werdykcie Jury                                                                                         do 31.11.2013r.
-Otwarcie wystawy we Wrocławiu                                                                                                    grudzień 2013r.
-Zwrot prac nie przyjętych do wystawy pokonkursowej,wysyłka nagród,wyróżnień do końca     marca 2014r.
-Prace przyjęte do wystawy i prace nagrodzone nie będą zwracane gdyż będą stanowiły wystawę,która pre-
zentowana będzie w galeriach na terenie kraju oraz za granicą. Najlepsze prace zostaną opublikowane w
wydawnictwach realizowanych w miarę posiadanych środków takich jak kalendarz na rok 2014,katalog,
pocztówki i inne o czym informowani będą autorzy prac, Zrealizowane publikacje otrzyma każdy autor.
II. PATRONI KONKURSU:
Patroni:Polska Federacja Fotograficznych i Audiowizualnych Stowarzyszeń Twórczych.
Przewiduje się także innych patronów i sponsorów.
Współorganizator: Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych
1.Prace należy nadsyłać:ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW i  TWÓRCÓW
AUDIOWIZUALNYCH, Skrytka Pocztowa 856 , 50-000 WROCŁAW- 68
2.Prace fotograficzne czarno – białe i barwne można nadsyłać w ilości dowolnej
III. WARUNKI UDZIAŁU I OBOWIĄZKI AUTORÓW
1.Udział w konkursie przez członków Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audio-
wizualnych daje niezbędne punkty do uzyskania tytułu „Artysta Fotografik” .Dla niezrzeszonych stwarza
możliwość zostania członkiem Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizual-
nych bez dodatkowego składania prac fotograficznych podczas starania się o przyjęcie. Chętnym do wstąpienia
Stowarzyszenie wysyła regulamin oraz deklarację członkowską.
2.Wpisowe za udział w konkursie w wysokości 65,oo zł należy wpłacać do: Bank  Pocztowy S.A. Oddział we
Wrocławiu, Konto nr: 58 1320 1999 2295 0271 2000 0001- Światowe Stowarzyszenie Artystów Fotografi-
ków i Twórców Audiowizualnych. Odcinek wpłaty należy dołączyć do przesyłki z pracami. Prace bez opłaty
nie będą oceniane przez Jury ani zwracane do autora. FORMAT PRAC: 20×30 – 30x40cm.
3.Każdy fotogram należy czytelnie podpisać podając: nazwisko, imię, adres autora i tytuł pracy oraz opis zdarzenia.
4.Stowarzyszenie może, po ekspozycji we Wrocławiu, najlepsze prace- wybrane z prac zgłoszonych do konkursu
wysłać na Międzynarodowy Salon Fotografii do Japonii z którego wyniki, katalog i ewentualne nagrody wyśle-
my do autora zdjęć po ich otrzymaniu od organizatora. W przypadku decyzji autora o wysłaniu jego prac do
Japonii wpisowe za udział w konkursie wynosi 100,oo zł. Stowarzyszenie może także wybrane prace wysłać na
takie prestiżowe konkursy jak : „Festiwal Fotografii w Belgii”- tu nagrody pieniężne  oraz na „Biennale fotograf ii”w
Hiszpanii. (we wpisowym zawiera się:pakowanie przesyłki – sklejka wzmacniająca by prace się nie uszkodziły, transport
na pocztę, koszt wysyłki oraz koszty związane z wysyłkami do autorów:wyników konkursów,katalogów i ewentualnych
nagród). W karcie zgłoszenia należy zaznaczyć na marginesie – wysłać : wymieniając na jakie konkursy ( wysyłka na jeden
konkurs = wpisowe 100,oo zł ,na dwa konkursy = 140,oo zł , na trzy=180 zł.
IV. NAGRODY
„Grand Prix”- Nagroda = oryginalny obraz olejny autorstwa  znanej wrocławskiej malarki Heleny Dumanowskiej
I- Nagroda ,II- Nagroda ,III- Nagroda = Puchary,Wyróżnienia = Albumy,ksiązki,płyty CD,DVD i inne rzeczowe,
( ilość wyróżnień zależy od decyzji Jury ), Przewiduje się nagrody i wyróżnienia: patronów, sponsorów i współ -
organizatora.
V. OCENA PRAC
Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu..Decyzja Jury jest ostateczna. Jury może nie przy-
znać którejś z nagród . Każdy autor zostanie powiadomiony o werdykcie Jury.
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW
-Prace traktowane będą z największa starannością. Nie ponosimy winy za zniszczenie lub zaginięcie na poczcie.
-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy,kalendarzu oraz w innych
publikacjach wymienionych wyżej a także w prasie i internecie – celem reklamy konkursu i wystawy pokonkursowej.
-Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem warunków tego regulaminu.

Komisarz konkursu i wystawy: Zbigniew  Stokłosa  Hon. Ś SAFiTA,Hon. D SAFiTA,EFIAP,Hon. FPST

KARTA ZGŁOSZENIA  PRAC                              KARTA UCZESTNIKA                           REGULAMIN